Category:

Sikh Prayers & Supplications | Index

Sikh Prayers & Supplications | Index

Sikh Prayers |
English & Punjabi

1. Jap Ji
2. Kirtan Sohila
3. Ardās

Sikhu Lūgšanas |
Latviski (Latvian) & Punjabi

1. Džapdži
2. Kirtan Sohila
3. Ardās

Jap Ji | The Essence of Guru

What is Jap Ji? Jap Ji is the beautiful hymn of Guru Nanak which appears as a prologue to the Guru Granth Sahib, the voluminous scriptural treasure of the Sikhs, which comprises over 1400 pages. The Jap Ji lays down the basic principles of his teachings and explains the means to achieve atonement with the One Being, the Creator of

Kirtan Sohila | Sikh Evening Prayer

Kirtan Sohila | Sikh Evening Prayer. One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: In that house where the Praises of the Creator are chanted and contemplated -in that house, sing Songs of Praise; meditate and remember the Creator Lord. Sing the Songs of Praise of my Fearless Lord. I am a sacrifice to that Song of

Ardās | Sikh Prayer

Ardās, supplication and recollection, is the ritual prayer which Sikhs, individually or in congregation, recite morning and evening and in fact whenever they perform a religious service and at the beginning and conclusion of family, public or religious functions. Ardās is not inscribed in the Guru Granth Sāhib. It is an evolute of the community's heart in prayer over the

Jap Ji | Džapdži – Sikhu galvenā mācība

Kas ir Džapdži (Jap Ji)? Džapdži ir Guru Nānaka, Sikhu religijas Pirmā Skolotāja, skaistā dziesma, kura kalpo arī kā ievads Sikhu apjomīgajiem Svētajiem Rakstiem – Guru Granth Sahib – kuri aptver 1400 lappuses. Džapdži izklāsta Guru Nānaka mācības pamatprincipus un vienlaikus paskaidro kā dzīvot lai sasniegtu garīgo pilnību, lai sasniegtu kontaktu ar Vienu Dievišķo Būtni, Visa Radītāju. Džapdži – tā

Kirtan Sohila | Sikhu Vakara Lūgšana

Kirtan Sohila | Sikhu Vakara Lūgšana. Slavas Dziesma Dievam. Dievs ir Viens, pēc Patiesā Guru žēlastības: Tajā namā kur slavu Radītājam skandē un apcer, Tajā namā Slavas Dziesmas dziedi, meditē un piemini To Kungu Radītāju. Dziedi Slavas dziesmas manam Bezbailīgajam Kungam. Ziedojums es esmu tai Slavas Dziesmai, Mūžīgo Mieru kas nes. Ik dienu Viņš rūpējas par savām būtnēm; Lielais Devējs

Ardās | Sikhu Lūgšana

Ardās jeb lūgšana un pieminēšana – tā ir formalizēta lūgšana, kuru Sikhi, individuāli vai kopienā, skaita no rītiem un vakaros, un patiesībā – kad vien reliģisks kalpojums tiek veikts, tāpat arī – sākot vai noslēdzot kādu ģimenes, sabiedrisku vai reliģisku pasākumu. Ardās nav rakstīts Guru Granth Sahib – Sikhu Svētajos Rakstos; tā ir lūgšana, kurā izteiktas Sikhu kopienas ilgas vairāku