Jap Ji | Džapdži – Sikhu galvenā mācība

Kas ir Džapdži (Jap Ji)?

Džapdži ir Guru Nānaka, Sikhu reliģijas Pirmā Skolotāja, skaistā dziesma, kura kalpo arī kā ievads Sikhu apjomīgajiem Svētajiem Rakstiem – Guru Granth Sahib – kuri aptver 1400 lappuses.

Džapdži izklāsta Guru Nānaka mācības pamatprincipus un vienlaikus paskaidro kā dzīvot lai sasniegtu garīgo pilnību, lai sasniegtu kontaktu ar Vienu Dievišķo Būtni, Visa Radītāju.

Himnas nosaukums – “Džapdži” sastāv no diviem vardiem – “Džap” un “Dži

Džap” apzīmē Meditāciju jeb kāda objekta Apceri līdz tādai iegrimšanas pakāpei, ka pats meditētājs zaudē savas atsevišķās esības apziņu un saplūst, kļūst par vienu veselu, ar pašu meditācijas objektu.  

Sikhu reliģijā šis vārds sniedz ideju par dziļu koncentrēšanos jeb iekšēju Dieva Vārda atkārtošanu, līdz tādai pakāpei kurā izzudīs pat ēna no cilvēciskā ego, ielaižot sevī Dievišķo esību, kura jau ir klātesoša cilvēkā, un ļaujot uzplaukušai un starojošai garīgajai dzīvei ieņemt agrākās fiziskās dzīves vietu.

Dži” nozīmē – jauna dzīve – tā dzīve kas sasniegta iegrimstot Dievišķā Vārda apcerē, kura ved mūs pie tuvākām attiecībām ar Mūžīgo Dzīvības Avotu.

Šis nosaukums tādējādi sevī nes risinājumu dzīves mistērijai. Tas ir patiesi dzīvību dodošs – Patiess un dzīvību dodošs – veidojot saskarsmi ar Dievišķo Vārdu mūsos.

Tikai tas ir patiesi dzīvs, Ak Nānak, kas ir saskaņā ar Dievu; viss pārējais ir miris.”-

Tāpēc, ja vēlaties dzīvi, kura būtu dzīvošanas vērta, savienojieties ar Dieva Vārdu, kurš ir jau jūsos. Bez apziņas par Dievu kurš iekšienē, ķermenis ir tikai kā plēšas, kas ievelk gaisu un izelpo bez kāda mērķa.

Dzīvot saskaņā ar Viņu ir galvenais mērķis, kuru Lielais Meistars noteicis.

Džapdži sākas pasludinot dzīves pamata principus un beidzas sniedzot tā galvenās mācības:

- Cilveku vienlīdzību Dieva acīs, visiem esot apveltītiem ar vienādām privilēģijām.

- to tuvošanos Dievam un attālināšanos atbilstoši katra darbiem un nopelniem;

- Galīga Atbrīve no pasaules važām – caur attiecībām ar Dieva Vārdu, Mūžīgo Dziesmu.

- un Dievišķās Dvēseles competence iedvesmot visus sastapt mūžīgā Dieva Gribu, kas pasaulē izkliedēta.

Džapdži aplūko dažādu domāšanas tradīciju uzskatus, un jautajumu un pret-jautājumu formā mēģina atklāt Vienu Esību, kura darbojas un caurstrāvo visu kas radīts.

Guru Nānaks iesāk mācības izklāstu (teksta pirmajās 1-3 pantos) – ar to – ka mums jāpadara Dieva Griba pašiem par savējo, lai sasniegtu vienotību ar To.

Attiecības ar Viņa Svēto NāmDievišķo Vārdu, kas atklāsme no Visu-aptverošās Būtnes – mums atklāj Viņa Gribu. Svētais Nām ir Dieva Mūžīgā Dziesma, kura vibrē visai radībai cauri.

Viena lieta kas attiecībām palīdz ir Simrans, pastāvīga un nepartraukta Dieva atminēšanās.

Šo un vēl dažus vienkāršus soļus, kuri nodrošina panākumus ceļā uz mērķi, kas padara mācekli piemērotu un spējīgu uzņemties Patiesības Ceļu un par dažādām gara valstībām, kuras dvēselei jāšķērso lai sasniegtu vienotību ar Kungu,

- to visu var uzzināt no Džapdži teksta 38 pantiem

Džapdži – tā ir Lielā Meistara – Guru Granth Sahib - mācības būtība, Sikhu reliģiskās literatūras lielākā bagātība. Džapdži – tā ir arī viena no rekomendētajām ikrīta obligātajam lūgšanām.

Džapdži (Jap Ji) – latviskais tulkojums mans, iespējams pirmo reizi latviešu valodā;
[email protected]


Japji

Ek Ongkār - Dievs ir tikai Viens
Satnām - Patiess ir Viņa vārds
Kartā Purakh - Visa Radītajs
Nirbhau - Bez bailēm
Nirvair - Bez Naida
Akāl Mūrat - Vienmēr Nemirstīgs
Ajūni - Nedzimušais
Saibhang - Viņš ir Gaisma
Gur Prasād - Kuru Saņemam dēļ Skolotāja žēlastības

॥ jap ॥ - Skandējiet Viņa Vārdu
ādh sach - Patiess Iesākumā
jugādh sach - Patiess cauri laikiem
hai bhī sach - Viņš ir Patiess tagad
Nānak hosī bhī sach  - Nānaks saka, būs Patiess Vienmēr

Sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.

Domājot Viņu nevar aptvert
Pat Apcerot tūkstošiem reižu!

Chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.

Apklustot iekšējais klusums nav gūts
- Pat ilgstoši iegrimstot savas apziņas dzīlēs

Bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.

Izsalkušo ilgām nekad nepienāk gals
No Gavēšanas vai Pasaules bagātībām

Sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.

Mirstīgajiem var būt tūkstošiem gudru domu un gudrību,
Bet Neviena Gudrība to Nepavadīs uz nākamo pasauli

Kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.

Kā mirstīgajam būt Patiesam?
Kā satriekt māņus?!

Hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||

Nānaks atbild – tikai paklausot Dieva Gribai kas atklāta
Un dzīvojot pēc Viņa gribas! || 1 ||

Pēc Dieva gribas ķermeņi rodas;
Viņa griba nav aprakstāma

Pēc Viņa Gribas dzīvība rodas;
Pēc Viņa Gribas nāk slava un gods.

Pēc Viņa Gribas daži ir augstu un daži ir zemu;
Pēc Viņa Gribas sāpes un prieks;

Pēc Viņa Gribas daži ir svētīti un atbrīvoti;
Pēc Viņa Gribas citi mūžam bezjēgā klejo.

Ikviens ir Viņa Gribas kalps; Neviens nav ārpus Viņa Gribas,
Nanaks saka, kas Viņa Gribu saprot, tas brīvs no ego. || 2 ||

Kas var apdziedāt un saprast Dieva Spēku?
Kas var apdziedāt un aprakstīt Dieva žēlastību?
Kas var apdziedāt Dieva Tikumus un Varenību?
Kas var apdziedāt un aprakstīt Dieva vislielāko Gudrību?
Kas var apdziedāt Dievu kas rada formas un pārvērš tas putekļos?
Kas var apdziedāt Dievu kas atņem dzīvību, un tad atjauno to?
Kas var apdziedāt Dievu kas liekas tik tālu?
Kas var apdziedāt Dievu kas ir tepat klāt?

Nav mazums to kas māca un sludina.
Miljoniem autoru sludina miljoniem mācību.

Varenais Devējs turpina dot,
Kamēr Saņēmēji piekusuši saņemot.
Cauri laikiem ņēmēji ņem

Komandiera Komanda mūs ved pa Viņa Ceļu.
Nanaks saka – Dievs bez rūpēm ir vienmēr Prieks! || 3 ||

Patiess ir Dievs, Patiess tā vārds –
Patiesi tie kas to teic no sirds.

Cilvēki lūdzas un prasa – „Dod man, dod man!”
Dievs tiem pēc ticības dod.

Un kas jādod mums lai ieraudzītu Dieva galmu?
Ko teikt lai Dieva mīlestība pār mums austu?

Teiciet un domājiet Dieva patieso Vārdu un Varenību
Zelta stundā pirms rīta ausmas

Ar pagātnes darbiem šo cilvēka ķermeni iegūstam,
Ar Dieva žēlastību glābšanos sasniedzam

Nānaks saka: Ir jāsaprot, ka Patiesais Dievs ir viss. || 4 ||

Tīrs un Nevainojams Dievs ir viss

Dievs nav un nevar tikt radīts vai izveidots
Tie kas Dievam kalpo ir vienmer godā

Nanaks teic, dziediet slavu Tam Kungam, Pilnības Okeānam
Dziediet slavu Dievam un mīliet no visas sirds.
Priecīgs prāts tad jums būs, un visas sāpes tad izgaisīs.

Guru Vārds ir skaņas plūsma nervos;
Guru Vārds ir Vedu gudrība
Guru ir Šiva, Guru ir Brahma un Višnu;
Guru ir Māte Lakšmī un Pārvatī;
Vai zinot Dievu es to neaprakstītu?
Dievu nav iespējams aprakstīt!
Dievu nevar aprakstīt vārdos!

Guru devis man saprast vienu –
Dievs ir dzīvības devējs ikvienam,
Neaizmirstiet nekad to! || 5 ||

Būt Dieva ceļos ir mans svētceļojums un avota pelde.
Bez Dieva iepriecināšanas – kads labums no rituālas attīrīšanās?

Es skatos uz Dieva Radību un redzu:
Bez labiem darbiem un karmas – ko vēl viņi saņems?

Prāts būs kā rota, kā kristals un rubīns,
Ja sekosiet Guru mācībai kaut mazliet;

Guru ir apgaismojis man vienu lietu –
Visām būtnēm Devējs ir tikai Viens –
To nekad nedrīkst aizmirst! || 6 ||

Ja tu dzīvotu 4 Laikmetus, vai pat 10 reizes vairāk,
Ja tu kļūtu slavens visos kontinentos un visu cienīts,
ar labu vārdu, reputāciju, slavu un godu visā pasaulē –
Bet ja Dievs nedotu savu svētību un žēlastību,
Tad kada jēga? Kads labums no tā?!

Starp tārpiem tevi uzskatītu par zemako tārpu,
Pat lielākie grēcinieki tādu apsūdzetu grēkos!

Nānak, Dievs dod tikumus pat tiem kam to nav,
Bet tikumīgajiem viņš dod vēl vairāk tikumu!
Bet Neviens nespēj pat iedomāt kādu kas dotu tikumus Dievam. || 7 ||

Klausot Dieva Vārdu svētie, yogi un pilnīgie radās,
Klausot Dieva Vārdu okeāns, zeme un pasaule radās;
Klausot Dieva Vārdu kontinenti, debesis un pazemes valstība radās;
Klausot Dieva Vārdu nāve vairs neskar mūs;
Nānak, ticīgajiem mūžam ir svētlaime,
Klausot Dieva Vārdu bēdas un vājības iznīkst; || 8 ||

Klausot Dieva Vārdu Šiva, Brahma un Indra radās,
Klausot Dieva Vārdu pat ļaunie sāk slavēt To;
Klausot Dieva Vārdu cilvēki saprot Jogas un Ķermeņa noslepumus;
Klausot Dieva Vārdu Šāstras, Smṛiti un Vedas radās;
Nānak, ticīgie ir mūžam svētlaimē,
Klausot Dieva Vārdu bēdas un vājības iznīkst; || 9 ||

Klausot Dieva Vārdu saprotam Patiesību, Miers un Dievišķā Gudrība rodas,
Klausot Dieva Vārdu rodas Tīrība, kā no 68 Svētavotiem,
Klausot Dieva Vārdu gods un iekšēja saskaņa rodas.
Klausot Dieva Vārdu mēs bez piepūles iegrimstam Dieva mīlestībā;
Nānak, ticīgie ir mūžam svētlaimē,
Klausot Dieva Vārdu bēdas un vājības iznīkst; || 10 ||

Klausot Dieva Vārdu ciešanas un nepilnības tiek aizskalotas;
Klausot Dieva Vārdu mēs iegrimstam Viņa tikumu okeānā;
Klausot Dieva Vārdu mēs kļūstam par Svētiem un Reliģijas Skolotājiem;
Klausot Dieva Vārdu pat garīgi aklie atrod Ceļu.
Klausot Skolotaja Vardu mēs iepazīstam to, kas aiz mūsu apvāršņa,
Nānak, ieraugot Dieva Vārda tikumu pilnību, svētie ir mūžam svētlaimē,
Dzirdot Dieva Vārdu, visas sāpes un vājības pazūd! || 11 ||

Neaprakstams ir Svētlaimes stāvoklis svētajiem;
Ja kāds mēģinās aprakstīt – tam būs žel un tas atkāpsies;
Nav papīra, spalvas, ne rakstītāja, kurš aprakstīt spētu;
Var tikai meditēt uz kādu, kas atkārto Dieva Vārdu
Tik Tīrs un Varens ir Dieva Vārds!
Ja ir stipra ticība Viņa Vārdam. || 12 ||

Pieņemot Dieva Vārdu mēs iepazīstam sevi;
Pieņemot Dieva Vārdu mēs iepazīstam visu pasauli;
Pieņemot Dieva Vārdu mēs esam glābti no sāpēm un bēdām;
Pieņemot Dieva Vārdu mēs esam brīvi no nāves važām;
Tik Tīrs un Varens ir Dieva Vārds!
Ja ir stipra ticība Viņa Vārdam. || 13 ||

Ticīgajiem nav šķēršļu ceļa lai sastaptu Dievu;
Ticīgie pamet šo pasauli ar godu un slavu;
Ticīgajiem nevajag citu ceļu pie Dieva;
Ticīgie pieņem savus dzīves pienakumus;
Tik Tīrs un Varens ir Dieva Vārds!
Ja ir stipra ticība Viņa Vārdam. || 14 ||

Pieņemot Dieva Vārdu mēs sasniedzam Atbrīvi;
Pieņemot Dieva Vārdu mēs glābjam savu ģimeni arī;
Ticīgie Guru mācekļi pārpeld okeānu kopā ar citiem;
Ticīgie, Nānak, vairs nav iegribu vergi;
Tik Tīrs un Varens ir Dieva Vārds!
Ja ir stipra ticība Viņa Vārdam. || 15 ||

Ticību izvēlējušies – tie kļūst par Dieva Izvēlētajiem;
Dieva izvēlētie izvēlas ticību un godāti top;
Dieva izvēlētie iemanto godu Viņa Galmā;
Dieva izvēlētie nes svētību Karaļa Galmā;
Dieva izvēlētie vienmēr koncentrējas uz Dievu;

Lai cik kāds Dieva radību apcerētu,
Dieva darbus neviens nespēj saskaitīt

Balts Bullis – Mācība – rada Līdzcietību;
Tie kopā ar Pacietību tur Zemi uz vietas;
Viedais zina šo patiesību,
Cik varenu nastu nes Bullis;

Daudz pasauļu vēl bez šīs zemes, nav gala Viņa Radītajam,
Ja Bullis nes zemi šo, kas pašu Bulli nes?!

Dzīvie ir neskaitāmu veidu, krāsu un vārdu,
Vienmer kads centies tos aprakstīt.

Kas zina kā lai tos apraksta,
Tad cik liels būs šis stāsts?
Cik varens Tas Kungs un cik brīnumainas radītās formas!
Cik varenas Dieva dāvanas! Kas spēj tās saskaitīt?

Kungs, Tu radīji Universu no Viena Vārda!
No Dieva Vārda tūkstošiem upes iztecēja!

Es nespēju Viņa dāvanas aprakstīt
Es pat nespēju tās aptvert un novērtēt;
Dievs, kas Tevi iepriecina tas ir labākais darbs,
Dievs bez formas, mūžam nemainīgais! || 16||

Neskaitāmi dzied Tavu Vardu, neskaitami mīl,
Neskaitāmi atkārto Rakstus un lasa Vedas,
Neskaitāmi praktizē Jogu un Askēzes,
Neskaitāmi ir padevīgie kas pielūdz un apcer Dieva īpašības,
Neskaitāmi ir dievbijīgie un neskaitāmi kas dāvanas dod;
Neskaitāmi ir Dieva kareivji, kas naidnieka nebaidās,
Neskaitāmi ir klusējošie viedie, iegrimuši Dieva mīlestībā;

Es nespēju Viņa dāvanas aprakstīt
Es pat nespēju tās aptvert un novērtēt;
Dievs, kas Tevi iepriecina tas ir labākais darbs,
Dievs bez formas, mūžam nemainīgais! || 17 ||

Neskaitāmi ir muļķības apmātie.
Neskaitāmi ir zagļi un izšķērdīgie.
Neskaitāmi ir apspiedēji un tirāni.
Neskaitāmi ir nežēlīgie un slepkavas.
Neskaitāmi ir grēcinieki kas turpina grēkot.
Neskaitāmi ir meļi kas sapinusies melos.
Neskaitāmi ir degradētie kas dubļus ēd.
Neskaitāmi ir apmelotāji un ļauna runātāji.

Nabadziņi – Nānaks saka par tiem
Tie nespēj Dievu pat aptvert un novērtēt;
Dievs, kas Tevi iepriecina tas ir labākais darbs,
Dievs bez formas, mūžam nemainīgais! || 18 ||

Neskaitāmi vārdi un neskaitamas pasaules.
Neaizsniedzamas un neskaitāmas ir Dieva valstības.
Pat nosaukt par neskaitāmām – tas aplami būs;
Jo Vārdos izteikts Tavs Vārds un Vārdos Tu slavēts,
Jo Vārdos zināšana tavas pilnības apdziedāt!
Jo Vārdos mēs rakstam un teicam Tev slavu
Vārdos Dievs likteni raksta uz pierēm,
Bet Dievam uz pieres mēs nerakstām.
Mūsu liktens ir Dieva nolemtais.
Dieva radība ir Tā izpaustais Vārds.
Nav vietas bez Dieva žēlastības.

Es nespēju Viņa dāvanas aprakstīt
Es pat nespēju tās aptvert un novērtēt;
Dievs, kas Tevi iepriecina tas ir labākais darbs,
Dievs bez formas, mūžam nemainīgais! || 19 ||

Kad rokas, kājas un miesa novārtās
Tad netīro tīra mazgājot ūdenī
Kad apģērbs ir netīrs un pievārtīts,
To mazgā un tīra ar ziepēm.
Kad prāts ir grēku piesārņots,
To tīra skandējot Dieva Vārdu.
Tikumība vai samaitātība nerodas pasakot vien,
Mūsu darbi – tas liktens mums kļūst.
Ko sējam to pļaujam,
Nānak, pēc Dieva Gribas mēs dzimstam un mirstam || 20 ||

Svētceļojumi, disciplīna, līdzcietība un labdarība,
Mums dos tikai nedaudz cieņas,
Bet pieņemot un paklausot Dieva Vārdu ar mīlestību,
Mēs attīrāmies kā pēc peldes visos svētavotos;
Visi mani tikumi – tā Tava dāvana, mans nav nekas;
Bez tikumīgas dzīves kalpošana Dievam ir nepilnīga;
No tikumīgas dzīves nāk laba veselība, un mēle teic pateicību;
Es teicu un slavēju Dievu, Dieva Vārdu un Radītāju;
Dievs ir Patiess un Skaists un vienmēr pilns Prieka.
Kad bija laiks un mirklis, tas datums un diena,
Kāds mēnesis, gadalaiks bija kad pasaule radās?
Viedie nezina laiku, tas nav leģendās rakstīts,
Islama skaidrotāji nezin to laiku, tas nav Korānā teikts;
Ne Yogi, ne citi nezin to laiku, to datumu, mēnesi, sezonu dienu,
Tikai Radītājs, Visuma Radītājs pats zina to  laiku.
Kā izteikt un slavēt, aprakstīt, zināt to Dievu?
Nānak, ikviens to teic un cenšas būt gudrāks par citiem,
Varens ir Meistars un varens Tā Vārds, lai notiek kā Dievs ir iecerējis!
Nānak, ja kāds domā ka pats visu zina, to vilšanās gaida viņpasaulē. || 21 ||

Neskaitāmas ir elles un elles zem tām, un tūkstošiem debesu virs tām,
Vedas teic ka radībai nekur nav gala, kas meklēs tas nogurs un atkāpsies;
Raksti runā par 18 000 tūkstošiem pasauļu, tas viss Viens Neierobežots Dievs;
Kas Nebeidzamo aprakstīt sāktu, pats izbeigtos pirms pabeigtu stāstu;
Nānak, sauc par Varenu to, tikai Viņš pats sevi zina! || 22 ||

Padevīgie slavē to Kungu, bet nespēj aptvert un saprast tā varenību,
Kā straumes un upes ieplūstot okeanā nezina tā plašumu;
Pat Valdnieki un Karaļi ar dārgumu kalniem un bagātību okeānu,
nav vērti pat skudras, kura neaizmirst Dievu. || 23 ||

Neierobežoti ir Dieva slavinājumi un slavētāji,
Neierobežoti ir Dieva darbi un dāvanas,
Neierobežota ir Dieva redze un dzirde,
Neierobežoti ir Dieva nodomi,
Neierobežota ir Dieva radība,
Neskaitami mēģina atrast Dieva robežas,
Bet tās nevar sasniegt nekur,
Neviens nezina Dieva varenību.
Jo vairāk mēs atklājam, jo tālāki apvāršņi.
Dievs ir varens un augstu tā tronis.
Augstāks par augstu ir Dieva Vārds.
Ja kāds varens būtu kā Dievs vai vienlīdzīgs,
Tikai tad saprast tāds spētu Vareno Dievu.
Tikai Dievs pats zina Savu Varenību.
Nānak, Dievs dāvā želastībā pēc nopelniem katram. || 24 ||

Dieva dāvanas nav iespējams uzskaitīt,
Viņs ir Varenais un dāsnais Devējs.
Neskaitāmi kareivji lūdzas pēc Dieva dāvanām.
Neskaitāmi slavē un apcer Dievu.
Neskaitāmi ir nolemti iznīcībai sava ļaunuma pēc.
Neskaitāmi turpina saņemt dāvanas bet neatzīst to.
Neskaitāmi neprātīgie turpina izbaudīt Dieva davanas.
Neskaitami cieš sāpes un nabadzību atkal un atkal,
Pat tādas ir Dieva dāvanas, kuras mudina tikumīgiem būt.
Atbrīve no verdzības tikai pēc Dieva Gribas nāk.
Nevienam nav varas to mainīt.
Ja kads neprātīgais savādāk domā,
Tāds likteņa triecienus sapratīs.
Tikai Dievs visu zina un visiem dāvanas dod.
Tikai daži to zina un teic.
Kam slavēšanas dāvanas devis Dievs,
Nānak, tas ir karaļu patiesais valdnieks. || 25 ||

Nenovērtējami ir Dieva tikumi un Tā svētības
Nenovērtējami Dieva izvēlētie, un Tā dāvanas
Nenovērtējami tie kas pieņem Dievu un dāvanu saņēmēji.
Nenovērtējama ir Dieva mlestība un iegrimšanā tajā.
Nenovērtējami ir Dieva Likumi un Tā Galms.
Nenovērtējami ir Dieva pārbaudījumi un Piedošana,
Nenovērtējamas ir Dieva dāvanas un atzinības,
Nenovērtējama ir Dieva želastība un Griba.
Nenovērtējams un Neierobežots ir Tas Kungs.
Teicot Dievu vienmēr mēs paliekam vienoti Dievā.
Teicot Vedas un Purāņas mēs teicam to Kungu.
Teicot Dieva Vārdu viedie māca par To.
Teic Dievu Brahma, teic Indra,
Teic ganiņi un Krišņa To teic,
 Teic Dievu Šiva un Brīnumu darītāji,
Teic Apgaismotie un Dieva Radītie To,
Teic Dievu demoni un eņģeļi,
Teic Dievu Askēti un Dieva kalpi, Padievi teic.
Daudzi mēģina aprakstīt Dievu,
Daudzi mirst mēģinot aprakstīt To.
Ja Dievs radītu dubultā tik cik jau ir,
Pat tad Tā tikumus uzskaitīt nevarētu.
Nānak, vien Patiesais Kungs zina savu varenību.
Ja kāds pretendē tomēr Dievu aprakstīt,
Par muļķu muļķi tāds uzskatāms. || 26 ||

Kur vārti, kur pils, kur Dievs mīt un par visiem rūpējas?
Neskaitami pūšamie instrumenti tur skan, un neskaitāmi ir muzikanti.
Cik toņi un pustoņi, cik trubadūri tur dzied.
Ūdens, vējš, uguns un tasnības gars, tie slavu pie Dieva durvīm dzied.
Eņģeļi, kas mirstīgo darbus un nedarbus fiksē, tie arī slavu Dievam dzied,
Šiva, Brahma un Dievietes skaistās, Dieva izredzētie - tie arī slavu Dievam dzied.
Indra uz troņa un debesu būtnes – tie arī slavu Dievam dzied.
Svētie un Brīnumu darītāji – tie savā apcerē slavu Dievam dzied.
 Celibātā dzīvojošie, fanātiķi, mierīgie un kareivji bezbailīgie – slavu Dievam tie dzied.
Gudrie, Vedu mācītaji un augstakie Svētie – slavu Dievam tie dzied.
Nāras apburošās un Eņģeļi slavu Dievam dzied, uz zemes, paradīzē un ellē.
Debesu dārgumi un 68 svētvietas, Dievam slavu tie dzied.
Varenie Kareivji, mītiskie Varoņi un 4 radības avoti, Dievam slavu tie dzied.
Visas pasaules, Saules sistēmas, Universs, Dieva radītais slavu Tam dzied.
Tikai Dieva pieņemtie slavu Tam dzied, Dieva Vārda nektāru smeļot.
Nānak, vēl daudzi te piemirsti, neminēti – arī tie Dievam slavu dzied.
Dievs, Viņa Vārds un slava – tie vienmer patiesi ir.
Dievs, Radītājs pastāv un pastāvēs, nezudīs pat kad radība pazudīs
Dievs radīja visu kas ir, krāsas, formas un radības daudzveidīgās.
Pabeidzis radīt Varenais Dievs radīto sargā un uzlūko.
Viņš dara ko vēlas un neviens to neizrīko.
Viņš ir Karaļu Karalis, Nānak, pēc kura gribas ir jādzīvo. || 27 ||

Apmierinātība lai krelles un pazemība lai ubaga tarba, pelni – tā Dieva apcere.
Domas par nāvi lai apmetnis un nevainība kā bērnam lai Ceļš, spieķis – ticība Dievam.
Pasaules jogu brālībai pievienojies, savaldi sevi un pasauli uzveic. 
Es sveicinu Dievu atkal un atkal
Dievs pāri visam un tīrs, bez sākuma, nesagraujams,
Viens un tas pats visos laikos. || 28 ||

Dievišķā Gudrība lai barība un Žēlastība lai vada; Dieva dziesma katram skan sirdī.
Dievs ir Visaugstākais, pāri radībai visai, citi dārgumi, slava un brīnumi – ir tikai ilūzija.
Pasaules labumi nāk un iet, tā Dieva Griba kas katram tiek.
Es sveicinu Dievu atkal un atkal
Dievs pāri visam un tīrs, bez sākuma, nesagraujams,
Viens un tas pats visos laikos. || 29 ||

Dievišķā Māte 3 varenus mācekļus radīja:
Brahmu – kurš rada, Višņu – kurš uztur un Šivu kurš iznīcina.
Dievs pats tiem uzdod un saka – kas katram darāms.
Dievs visu vēro, bet paliek neredzams, cik brīnumaini tas ir.
Es sveicinu Dievu atkal un atkal
Dievs pāri visam un tīrs, bez sākuma, nesagraujams,
Viens un tas pats visos laikos. || 30 ||

Dieva Tronis un Kambari ir visās pasaulēs.
Kas ielikts tajos ir ielikts uz visiem laikiem.
Pabeidzis Radību radīt Dievs vēro un sargā to.
Nānak, vareni ir Patiesā Dieva darbi,
Es sveicinu Dievu atkal un atkal
Dievs pāri visam un tīrs, bez sākuma, nesagraujams,
Viens un tas pats visos laikos. || 31 ||

Kaut man tūkstošiem mēles būtu un tad 20 reizes vēl,
Lai atkārtotu Dieva Vārdu tūkstosiem reižu ar katru no tūkstošiem mēlēm
Tāds ir ceļš augšup pie mīļotā Dieva, lai sasniegtu To un saplūstu Vienotībā
Dzirdot par Debesu lietām pat niecīgie ilgojas pēc tām,
Nānak, tās saniedz dēļ Dieva žēlastības, tukša ir iedomīga lielība. || 32 ||

Nav spēka mums pašiem ne runāt ne klusēt,
Nav spēka ne lūgt ne dot
Nav spēka ne dzīvot ne mirt,
Nav spēka ne valdīt ne pasaulīgas bagātības vairot,
Nav spēka dvēseli modināt un Dievišķo Gudrību apcerēt.
Nav spēka no pasaules verdzības Atbrīvi gūt.
Visuspēcīgais Dievs visu rada un valda pār to,
Nānak, Dieva acīs neviens nav labāks vai sliktāks. || 33 ||

Naktis, dienas, nedelas, gadalaikus,
Vēju, uguni, ūdeni un pazemes valstības radīja Dievs.
Starp tiem Zemi Viņš novietoja kur Dharmu praktizēt,
Dzīvās Būtnes Dievs radīja, dažādu krāsu un formu,
To vārdi un nosaukumi ir bezgalīgi,
Pēc darbiem un liktens tie tiesāti tiks,
Patiess ir Dievs un Dieva Tiesa ir patiesīga.
Dieva pieņemti svētie tur sēž,
Žēlsirdīgā Dieva svētības apzīmogotie,
Labie un Ļaunie tiks tiesāti tur,
Nānak, Dieva Tiesā lēmums tiks lemts! || 34 ||

Tāda ir tikumīga dzīve Dharmas valstībā,
Un tagad par Gudrības valstību pastāstīsim,
Daudz vēja, ūdens un uguns, un Krišņas un Šivas neskaitāmi,
Neskaitāmi Brahmas rada brīnumainas formas, krāsas un rotas,
Neskaitāmas ir zemes un kalni, un Svētie Skolotaji neskaitami,
Neskaitāmas ir Indras, saules un mēness, neskaitāmi debess un zemes reģioni,
Neskaitāmi ir Sidhi, Budas un Nāthi, vareni Jogi un Dievietes neskaitāmas.
Neskaitāmi ir Eņģeļi, demoni, Svētie, neskaitāmi ir dārgumu okeāni.
Neskaitāmi ir dzīves ceļi un valodas, valdnieku dinastijas neskaitāmas ,
Neskaitāmi, kas pielūdz un nesavtīgi kalpo, Nānak, Dievam nav robežu! || 35 ||

Gudrības valstībā Dieva zināšanas gaisma mirdz
Debesu mūzika te skan, prieks un svētlaime plūst.
Apgaismoto valstības dziesmas ir brīnumaini skaistas.
Neaprakstami skaistas lietas tur notiek,
Kas tajā valstībā notiek tas nevar tikt attēlots,
Ja kāds mēģinās aprakstīt – tam būs žēl un tas atkāpsies;
Sirdsapziņa, dvēsele, gudrība, prāts – Dieva valstībā tiek pārveidoti.
Dievbijīgie un brīnumu darītāji – ir Dieva valstībā izveidoti. || 36 ||

Karmas valstībā Dieva Vārdam ir spēks,
Citiem tā nav, izņemot Dieva izvēlētos.
Tas ir Varenos kareivjos, Dievišķos varoņos,
Varenā Dieva piepildītos un caurstrāvotos,
Tie ir pilnībā iegrimuši Dieva slavēšanā,
To prāta skaistums ir neaprakstāms,
Tie nemirst nekad un netiek piemānīti,
Jo Dieva Vārds viņu sirdīs mīt.
Visu zemju Svētie tur mīt,
Tie Svētlaimes pilni jo Dievs viņu sirdīs mīt.
Patiesības valstībā Dievs bez formas mīt,
Viņš rada un radību pieskata ar savu skatienu neirobežoto.
Tajā valstībā ir  kontinenti, pasaules, universi,
Kas to aprakstīt mēģina, saka tā ir neirobežota.
Radītās pasaules cita pēc citas un galaktikas,
Pēc Dieva Gribas tie darbojas.
Dievs priecājas savu radīto apcerēt.
Nānak, neiespējami ir Dieva valstību aprakstīt! || 37 ||

Lai paškontrole tavs pavards un pacietība tas kalējs,
Lai saprašana tava lakta un Dieva Gudrība instrumenti;
Lai Dievbijība plēšas un gavēšana uguns.
Lai Dieva mīlestība ir tas katls, kur Dieva Varda nektāru liet,
Un patieso Dieva Vārdu iegravēt.
Tāds liktens ir Dieva izvēletajiem dots.
Nānak, Dievs no savas žēlastības visus svētī un aplaimo. || 38 ||

SHALOK:

Gaiss ir Guru, Ūdens ir Tēvs, Zeme ir visu Varenā Māte
Diena un Nakts – tās divas māsas, kuru klēpī visa pasaule dej.
Labie un sliktie darbi – tos Pasaules Valdnieks  nolasīs.
Dažus aicinās iekšā, citus nē, katram pēc pašu nopelnītā.
Tie kuri uz Dieva Vārdu meditē un pareizi dara, tie pareizā virzienā dosies.
Nānak, Mirdz viņu sejas Dieva galmā, un daudzi vēl glābti kopā ar tiem. || 1 ||